IN CASE OF FIRE


Stay calm and evacuate immediately.

  • Manatiling mahinahon at agad lumikas.

Sound the fire alarm and call 911 for assistance.

  • Patunugin ang fire alarm at tumawag so 911 para sa kagyat na tulong.

If you’re in a building, use the stairs and do not use elevators.

  • Kung nasa boob ng isang gusali, gumamit ng hagdan sa paglikas, Huwag gumamit ng elevator.

Before opening doors, check handle first. If hot, DO NOT OPEN as the room may already be on fire.

  • Bago buksan ang anumang pinto, pakiramdaman muna kung ito ay maiinit. Huwag buksan kung ito ay maiinit dahil maaaring may sunog na sa boob nito.

If there is smoke, get down low and cover your mouth and nose with damp cloth.

  • Kapag may makapal na usok, gumapang papuntang ligtas na lugar. Takpan ang bibig at ilong ng basang tela o damit.

If your clothes catch fire, STOP running, DROP on the floor, and ROLL to put out the flames.

  • Kapag umapoy ang damit na suot, tumigil sa pagtakbo, dumapa at magpagulong-gulong hanggang maapula ang apoy.

If trapped, stay in the room and signal for help using bright-colored cloth at the window or make noise.

  • Kapag hindi makalabas, manatili sa boob at humingi ng tulong gamit ang tela na may matingkad na kulay o gumawa ng ingay para marinig ng mga rescuers.

After the fire, do not return inside your house or building unless authorities deemed it safe.

  • Pagkatapos ng sunog, huway bumalik sa boob ng bahay o gusali hanggal wala pang abiso ang kinauukulan.

Have yourself checked for injuries. Ipasuri ang sarili kung nasugatan o nasaktan.