A landslide is the movement of soil, rocks, mud or debris down a slope. This can be caused by continuous heavy rains (rain-induced landslides) or shaking due to earthquake (earthquake-induced landslides).
Ang landslide o pagguho ay ang pagbaba ng lupa, bato, putik at iba pang bagay mula sa mataas na lugar. Ito ay maaaring mangyarl kapag may malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan o pagyanig mula sa lindol.

BEFORE


KNOW THE HAZARDS IN YOUR AREA.

Know the landslide prone areas and learn the early signs of impending lanslides.
Alamin ang mga lugar na may banta ng pagguho ng lupa at alamin ang mga palatandaan nito.

Monitor the news for weather updates, warnings and advisories.
Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan.

Prepare your family’s GO BAG containing items needed for survival.
Ihanda ang GO BAG na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya.

Know the location of the evacuation site and the fastest and safest way to go there.
Alamin ang lugar na paglilikasan at ang pinakamabilis at ligtas na daan patungo dito.

When notified, immediately evacuate to safer grounds.
Kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa ligtas na lugar.

DURING


STAY IN A SAFE AREA AND BE ALERT

When inside a house or building and evacuation is not possible, stay inside and get under a sturdy table.
Kapag nasa bob ng bahay o gusali at hindi posible ang paglikas, manatili sa loob, at magtungo sa ilalim ng matibay na mesa.

When outside, avoid affected areas and go to a safer place.
Kapag nasa labas, umiwas sa gumuhong lupa at magtungo sa mas ligtas na lugar.

When landslide cannot be avoided, protect your head.
Kung hindi maiiwasan na tamaan ng gumuguhong lupa, protektahan ang sarili.

When driving, do not cross bridges and damaged roads.
Kung nagmamaneho, huwag dadaan sa mga tulay at nasirang kalsada.

AFTER


MONITOR THE SITUATION AND STAY ALERT

Leave the evacuation area only when authorities say it is safe.
Lisanin lamang ang evacuation area kapag ligtas na ayon sa kinauukulan.

Avoid landslide affected areas.
Umiwas sa mga lugar na may pagguho ng lupa.

Watch out for possible flashfloods due to clogging of creeks or rivers.
Kung malapit sa estero o Hog maging alerto sa posibilidad ng biglaang pagtaas ng tubig.

Check for missing persons and report it to authorities.
Alamin kung may nawawalang kaanak o kakilala at ireport agad ito sa kinauukulan.

Bring the injured and sick to the nearest hospital.
Dalhin sa pinakamalapit na ospital ang mga nasugatan at may karamdaman.

Check your house for possible damages and repair as necessary.
Suriin ang bahay kung may mga nasira at ipaayos ang mga ito kung kailangan.

Report fallen trees and electric posts to proper authorities.
Ipagbigay-alam sa kinauukulan ang mga natumbang puno at poste ng kuryente o telepono.