Para sa emergency, tumawag sa:

  • 122
  • Emergency Operations Center: 0977-031-2892; 0947-885-9929; 8988-4242 local 7245
  • Emergency Medical Services/Urban Search and Rescue : 892-843-96 (landline); 0947-884-7498 (Smart); 0927-061-5592 (Globe)

Tropical cyclone is an extreme weather condition characterized by large scale circulation of strong winds, low atmospheric pressure and heavy rains. It can cause flooding, storm surge, landslides and flash floods.

Ang bagyo ay isang uri ng lagay ng panahon na nagdudulot ng malalakas at mabilis na hangin at pag-ulan na maaaring maging sanhi ng matitinding pagbaha, daluyong ng dagat at pagguho ng mga lupa.

BEFORE


MONITOR THE NEWS FOR WEATHER UPDATES.

Monitor the news for weather updates, warnings and advisories.
Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan.

Know the early warning and evacuation plan of the community.
Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay-babala at paglikas.

Check the integrity of your house and repair weak parts.
Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito.

Prepare your family’s GO BAG containing items needed for survival.
Ihanda ang GO BAG na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya.

Put livestock and pets in safe area or designated evacuation site for animals.
Ilikas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar.

When notified, immediately go to the designated evacuation center.
Kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center.

DURING


STAY ALERT AND STAY TUNED.

Stay calm. Stay indoors and tune in for latest news and weather updates.
Manatiling mahinahon. Manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon.

Turn off main electrical switch and water valve.
Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig.

Use flashlight or emergency lamp. Be cautious in using candles and gas lamps.
Gumamit ng flashlight o emergency lamp. Maging maingat sa paggamit ng kandila o gasera.

Stay away from glass windows.
Umiwas sa mga salaming bintana.

AFTER


REMAIN ALERT AND BE CAUTIOUS.

Wait for authorities to declare that it is safe to return home.
Hintayin ang abiso ng kinauukulan ng ligtas ng bumalik sa tahanan

Stay away from fallen trees, damaged structures and power lines.
Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente

Do not go sightseeing as you may hinder the work of the emergency services.
Huwag gumala upang hindi maabala ang emergency services.

Be cautious in checking and repairing the damaged parts of your house.
Maging maingat sa pagsasaayos ng mga nasirang bahagi ng bahay.

Check for wet or submerged electrical outlets and appliances before turning on electricity.
Siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente.

Throw away rainwater in cans, pots and tires to prevent breeding of mosquitoes.
Itapon ang mga naipong tubig sa lata, paso at gulong upang hindi pamahayan ng lamok.