BEFORE


KNOW THE HAZARDS IN YOUR AREA.

Familiarize yourself with the following:
Alamin ang mga sumusunod:

  • Fire extinguishers (Mga pang-apula ng apoy)
  • Medical kit (Mga gamit pang-medikal)
  • Exit routes (Ligtas na daanan palabas ng gusali)
  • Evacuation plan (Plano sa paglikas ng mga tao)

Check your house and have it repaired if necessary.
Siguruhinng matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito.

Store harmful chemicals and flammable materials properly.
Ayusin ang pag-iimbak ng mga nakakalasong kimikal at mga bagay na maaring maging sanhi ng sunog.

Secure heavy furniture and hanging objects.
Siguruhing ligtas ang mga pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay.

Prepare your family’s GO BAG containing items needed for survival.
Ihanda ang GO BAG na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya.

Participate in office and community earthquake drills.
Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol.

DURING


WHEN INSIDE A BUILDING, STAY CALM AND DO THE:

DUCK, COVER & HOLD

Duck under a strong table and hold on to it. Stay alert for potential threats.
Yumuko at magtago sa ilalim ng matibay na mesa at kumapit sa mga pa anito. Manalitiling alerto sa mga banta ng panganib sa paligid.

Stay away from glass windows, shelves and heavy objects.
Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog.

After the shaking stops, exit the building, and go to the designated evacuation area.
Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area.

WHEN YOU ARE OUTSIDE, MOVE TO AN OPEN AREA.

Stay away from the buildings, trees, electric posts and landslide prone areas.
Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng lupa.

If you’re in a moving vehicle, stop and exit the vehicle.
Kapag nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas.

AFTER


STAY ALERT FOR AFTERSHOCKS!

Assess yourself and others for injuries. Provide first aid if necessary.
Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala. Magbigay ng puanang lunas kung kailangan.

Prioritize the needs of older persons, pregnant women, PWDs and children.
Unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, may kapansanan at mga bata.

If in a coastal area and there is a threat of a tsunami, evacuate to higher ground immediately.
Kapag nasa tabing dagat at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar.

Check for spills of toxic and flammable chemicals.
Suriin kung may natapong nakakalasong kemikal at mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog.

Stay out of the building until advised that it is safe to return.
Huwag bumalik sa loob ng gusali hanggang walang abiso na ligtas na ito.

Check for damages in water and LPG leaks.
Suriin ang mga linya ng tubig at kuryente para sa maaring pinsala. Suriin din ang tangke ng gas o LPG.