DURING:

STAY ON HIGHER GROUNDS.

Stay indoors and stay tuned for latest news and weather updates.

  • Manatili sa loob ng bahay at patuloy na makinig sa ulat ng panahon.

DO NOT touch electrical equipment if you are wet or standing in floodwater.

  • Huwag hawakan ang mga kagamitang de kuryente kung ikaw ay basa o nakatayo sa tubig baha.

DO NOT go swimming or boating in swollen rivers.

  • Huwag lumangoy o mamangka sa umaapaw na ilog.

DO NOT cross streams when water level is already above the knee.

  • Huwag tumawid ng sapa o ilog kung lagpas tuhod na ang tubig.

DO NOT walk or drive through flooded areas. Huwag maglakad o magmaneho sa lugar na baha.