Alamin kung paano pakikinabangan ang tubig-ulan sa pamamagitan ng Rainwater Harvesting! 🌨

Ito ay sustainable na paraan ng pagkolekta at pag-imbak ng tubig-ulan para gamitin sa paglilinis ng banyo, pandilig sa halaman, pang-banlaw sa mga basahan, at iba pa.

Tipid na at environment friendly pa!